Standardy

Wartości Żywej Biblioteki

Standardy dotyczące organizacji Żywej Biblioteki

Standardy dotyczące współpracy podczas organizacji Żywej Biblioteki

Standardy dotyczące współpracy między Organizatorami/Organizatorkami Żywej Biblioteki

Standardy współpracy z partnerami biznesowymi/partnerkami biznesowymi

Standardy Żywej Biblioteki dotyczące Żywych Książek

Kodeks etyczny dla Żywych Książek, Wolontariuszy i Zespołu

STANDARDY ORGANIZOWANIA ŻYWEJ BIBLIOTEKI

wypracowane przez sieć Żywych Bibliotek w Polsce podczas seminarium „Budowanie sieci Żywych Bibliotek w  Polsce” w dniach 11-15 czerwca 2014, zorganizowanego  przez Stowarzyszenie Diversja – organizatora Żywej Biblioteki Wrocław.

Aktualizacja Standardów została przyjęta podczas III  Forum Żywych Bibliotek we Wrocławiu 16-18 grudnia 2022.

Organizacja według w/w standardów zapewnia wysoką jakość wydarzenia oraz zgodność metody z jej założeniami.

Standardy dotyczące wartości Żywej Biblioteki:

Żywa Biblioteka jest metodą edukacji antydyskryminacyjnej realizowaną poprzez:

 1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
 2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
 3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
 4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec różnorodności.

Standardy dotyczące organizacji Żywej Biblioteki:

 1. Żywą Bibliotekę może organizować:
  • Instytucja publiczna
  • Organizacja pozarządowa
  • Grupa nieformalna
  • Osoba indywidualna, która w całości akceptuje i podziela wartości Żywej Biblioteki [patrz: Wartości Żywej Biblioteki]
 2. Żywą Bibliotekę może organizować osoba, która jest zrzeszona w Sieci Żywa Biblioteka Polska lub ma pozytywną rekomendację od Koordynatorki Regionalnej/Koordynatora Regionalnego. Aby uzyskać pozytywną rekomendację Koordynatorki Regionalnej/Koordynatora Regionalnego należy:
  • Podzielać wartości Żywej Biblioteki,
  • Znać zasady organizowania Żywej Biblioteki,
  • Wziąć udział w Żywej Bibliotece, w konsultacji z Koordynatorką Regionalną/Koordynatorem Regionalnym, a jeśli to możliwe – także w szkoleniu dla osób organizujących Żywe Biblioteki
 3. Udział w Żywej Bibliotece jest bezpłatny.
 4. Żywa Biblioteka nie jest nastawiona na zysk.
 5. Żywa Biblioteka nie realizuje celów:
  • Politycznych
  • Religijnych
  • Ideologicznych
  • Reklamowych/komercyjnych
  • Niezgodnych z prawem
 6. Organizację Żywej Biblioteki należy zgłosić/zarejestrować do/u w sieci Żywych Bibliotek w Polsce [link do formularza rejestracji]
 7. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki powinni dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić́ wszystkim chętnym osobom równy dostęp do wydarzenia.
 8. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki mają zapewnić fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniu.
 9. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki są zobowiązani zapewnić możliwie jak najszerszy udział różnych grup mniejszościowych, narażonych na dyskryminację, uprzedzenia, wykluczenie.
 10. Różnorodność tytułów Żywych Książek powinna odzwierciedlać aktualne problemy społeczne.
 11. Żywą Biblioteką nie są spotkania tematyczne z:
  • Ciekawym człowiekiem
  • Jedną grupą narażoną na stereotypy, uprzedzenia,  dyskryminację, wykluczenie społeczne.
 12. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki nie mogą wykluczyć pod wpływem nacisków żadnej Żywej Książki.

Standardy dotyczące współpracy podczas organizacji Żywej Biblioteki:

 1. Współpraca między partnerami/partnerkami a organizatorami/organizatorkami Żywej Biblioteki opiera się na zasadzie dobrej woli i zaufania w duchu wartości Żywej Biblioteki.
 2. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki powinni ustalić zakres współpracy i odpowiedzialności z partnerem/partnerką.
 3. We współpracy z partnerami/partnerkami organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki zachowują niezależność i działa zgodnie ze standardami Żywej Biblioteki.
 4. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki nie mogą podejmować współpracy, ani Żywa Biblioteka nie może być finansowana przez organizacje, których wartości i/lub działania są sprzeczne z wartościami Żywej Biblioteki.
 5. Partnerzy/partnerki nie mogą ingerować w zakresie standardów Żywej Biblioteki..
 6. Partnerzy/partnerki nie mogą działać na szkodę Żywej Biblioteki i jej uczestników/uczestniczek.

Standardy dotyczące współpracy między Organizatorami/Organizatorkami Żywej Biblioteki

 1. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki powinni samodzielnie zgromadzić zespół wolontariuszy/wolontariuszek i Żywych Książek.
 2. Organizatorzy Żywej Biblioteki/Organizatorki Żywej Biblioteki działający na tym samym obszarze powinni realizować Żywe Biblioteki w duchu fair play.
 3. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki może skorzystać z zasobów innej osoby organizującej Żywą Bibliotekę, np. Żywych Książek, Bibliotekarzy w uzgodnieniu i na zasadzie partnerstwa z tą osobą.

Standardy współpracy z partnerami biznesowymi/partnerkami biznesowymi

 1. Dopuszczalna jest współpraca osoby organizującej Żywą Bibliotekę z partnerem biznesowym/partnerką biznesową pod warunkiem, że pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację Żywych Bibliotek i/lub innych działań antydyskryminacyjnych. Rekomendowane jest, aby Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki przekazał 10% dotacji na utrzymanie i działania Sieci Żywa Biblioteka Polska.
 2. Współpraca z partnerem biznesowym/partnerką biznesową powinna być zawarta w umowie.
 3. Organizator Żywej Biblioteki/Organizatorka Żywej Biblioteki mogą zorganizować Żywą Bibliotekę z partnerem biznesowym/partnerką biznesową po zorganizowaniu minimum pięciu Żywych Bibliotek o charakterze społecznym, w tym przynajmniej jednej superwizowanej przez Koordynatora Regionalnego/Koordynatorkę Regionalną.

Standardy Żywej Biblioteki dotyczące Żywych Książek:

 1. Żywą Książką może zostać osoba pełnoletnia, mająca świadomość swojej roli w projekcie.
 2. Żywa Książka to osoba reprezentująca grupy mniejszościowe i/lub narażona na wykluczenie, dyskryminację, stereotypy i uprzedzenia.
 3. Wartości Żywej Książki nie mogą być sprzeczne z wartościami Żywej Biblioteki.
 4. Żywa Książka powinna być otwarta wobec innych Żywych Książek i czytelników, powinna cechować się komunikatywnością i uczciwością.
 5. Tytuł Żywej Książki jest ustalany wspólnie przez Żywą Książkę i Organizatora Żywej Biblioteki/Organizatorkę Żywej Biblioteki.
 6. Tytuł Żywej Książki powinien odnosić się do tego elementu tożsamości, który narażony jest i/lub doświadczył  dyskryminacji. Język określający Żywą Książkę musi być językiem wrażliwym i nie stygmatyzującym.
 7. Dane osobowe Żywej Książki są chronione i znane tylko Organizatorom/Organizatorkom.
 8. Żywa Książka powinna zabdać o swój komfort i dobrostan podczas udziału w wydarzeniu.
 9. Żywa Książka nie może do niczego namawiać, prowadzić rekrutacji, ani narzucać swoich przekonań.
 10. Żywa Książka prowadzi rozmowę w swoim imieniu jako indywidualnej osoby, ale powinna mieć świadomość problemów grupy, do której należy.
 11. O wyborze Żywej Książki decyduje Organizator/Organizatorka w oparciu o idee i metodologię Żywej Biblioteki.
 12. Żywe Książki nie pobierają wynagrodzenia za udział w projekcie

Kodeks etyczny dla Żywych Książek, Wolontariuszy i zespołu