Standardy

Cele Żywej Biblioteki

Standardy dotyczące organizacji Żywej Biblioteki

Standardy dotyczące współpracy podczas organizacji Żywej Biblioteki

Standardy Żywej Biblioteki dotyczące Żywych Książek

Kodeks etyczny dla Żywych Książek, Wolontariuszy i Zespołu

STANDARDY ORGANIZOWANIA ŻYWEJ BIBLIOTEKI

Żywa Biblioteka w Polsce jest organizowania w oparciu o Standardy wypracowane przez sieć Żywa Biblioteka Polska podczas seminarium „Budowanie sieci Żywych Bibliotek w Polsce” w dniach 11-15 czerwca 2014, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Diversja- – organizatora Żywej Biblioteki Wrocław. 

Organizacja według w/w standardów zapewnia wysoką jakość wydarzenia oraz zgodność metody z jej założeniami.

Standardy dotyczące celów Żywej Biblioteki:

Celami Żywej Biblioteki są:

 1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
 2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
 3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych na dyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
 4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobecinności.

Standardy dotyczące organizacji Żywej Biblioteki:

 1. Żywą Bibliotekę może organizować:
  • Instytucja publiczna
  • Organizacja pozarządowa
   • Grupa nieformalna
   • Osoba indywidualna
    która w całości akceptuje i realizuje cele Żywej Biblioteki [patrz: Cele Żywej Biblioteki]
  • Udział w Żywej Bibliotece jest bezpłatny.
  • Żywa Biblioteka nie jest nastawiona na zysk.
  • Żywa Biblioteka nie realizuje celów:
   • Politycznych
   • Religijnych
   • Ideologicznych
   • Reklamowych/komercyjnych
   • Niezgodnych z prawem
  • Organizację Żywej Biblioteki należy zgłosić/zarejestrować do/u w sieci Żywych Bibliotek w Polsce
  • Organizator Żywej Biblioteki ma obowiązek zapewnić równy dostęp do wydarzenia w szczególności dla osób
   z niepełnosprawnością. Ponadto organizator dołoży wszel- kich starań, by zapewnić wsparcie tłumacza.
  • Organizator ma zapewnić [fizyczne i psychiczne] bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniu.
  • Żywa Biblioteka nie skupia się na wybranej grupie, a jest głosem całego społeczeństwa.
  • Organizator reprezentujący konkretną grupę mniejszościową jest zobowiązany zapewnić:
   • Równy udział innych mniejszości
   • Różnorodność tematów
  • Każdy organizator jest zobowiązany zapewnić różnorodność tytułów Żywych Książek odzwierciedlającą aktualne problemy społeczne.
  • Żywą Biblioteką nie są spotkania tematyczne z:
   • Ciekawym człowiekiem
   • Jedną grupą mniejszościową
  • Organizator Żywej Biblioteki nie może wykluczyć pod wpływem nacisków zewnętrznych żadnej Żywej Książki.

  Standardy dotyczące współpracy podczas organizacji Żywej Biblioteki:

  1. Współpraca między partnerami a organizatorami Żywej Biblioteki opiera się na zasadzie dobrej woli i zaufania.
  2. We współpracy z partnerami organizator Żywej Biblioteki zachowuje niezależność i realizuje cele Żywej Biblioteki.
  3. Organizator Żywej Biblioteki nie może podejmować współpracy, ani Żywa Biblioteka nie może być finansowana przez organizacje, których cele są sprzeczne z celami i wartościa- mi Żywej Biblioteki.
  4. Partnerzy nie mogą ingerować w przebieg i organizację Żywej Biblioteki.
  5. Partnerzy nie są uprawnieni do reprezentowania organizatorów Żywej Biblioteki.
  6. Partnerzy nie mogą działać na szkodę Żywej Biblioteki i jej uczestników.

  Standardy Żywej Biblioteki dotyczące Żywych Książek:

  1. Żywą Książką może zostać osoba pełnoletnia, mająca świadomość swojej roli w projekcie.
  2. 2Cele i wartości Żywej Książki nie mogą być sprzeczne z celami Żywej Biblioteki.
  3. Żywa Książka powinna być otwarta wobec innych Żywych Książek i czytelników, powinna cechować się komunikatyw- nością i uczciwością.
  4. Tytuł Żywej Książki nadawany jest przez organizatora Żywej Biblioteki w porozumieniu z daną Żywą Książką i powi- nien być związany ze stereotypem, który tej Żywej Książki dotyczy. Język określający Żywą Książkę musi być językiem wrażliwym i nie stygmatyzującym.
  5. Żywą Książkę określa się tytułem, ewentualnie z imieniem, natomiast pełne dane osobowe Żywej Książki są znane tylko organizatorom.
  6. Żywa Książka ma prawo do poczucia komfortu i bezpieczeństwa, które powinien zapewnić organizator Żywej Biblioteki.
  7. Żywą Książką może być osoba reprezentująca grupy mniejszościowe lub narażona na wykluczenie, dyskryminację, stereotypy i uprzedzenia.
  8. Żywa Książka nie może do niczego namawiać, prowadzić rekrutacji, ani narzucać swoich przekonań.
  9. Żywa Książka prowadzi rozmowę w swoim imieniu jako indywidualnej osoby, ale powinna mieć świadomość pro-blemów grupy, którą reprezentuje.
  10. O wyborze Żywej Książki decyduje organizator w oparciu o idee i metodologię Żywej Biblioteki.
  11. Żywe Książki nie pobierają wynagrodzenia za udział w projekcie.

  Kodeks etyczny dla Żywych Książek, Wolontariuszy i zespołu