Zasady

STANDARDY ORGANIZOWANIA ŻYWEJ BIBLIOTEKI

wypracowane przez sieć Żywych Bibliotek w Polsce podczas seminarium „Budowanie sieci Żywych Bibliotek w Polsce” w dniach 11-15 czerwca 2014, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Diversja – organizatora Żywej Biblioteki Wrocław

Standardy dotyczące celów Żywej Biblioteki:

Celami Żywej Biblioteki są:

 1. Tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia.
 2. Działanie na rzecz poszanowania praw człowieka.
 3. Przekazywanie wiedzy i doświadczenia osób narażonych nadyskryminację, stereotypizację, uprzedzenia, wykluczenie.
 4. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobecinności.

Standardy dotyczące organizacji Żywej Biblioteki:

 1. Żywą Bibliotekę może organizować:
  • Instytucja publiczna
  • Organizacja pozarządowa
  • Grupa nieformalna
  • Osoba indywidualna
   która w całości akceptuje i realizuje cele Żywej Biblioteki [patrz: Cele Żywej Biblioteki]
 2. Udział w Żywej Bibliotece jest bezpłatny.
 3. Żywa Biblioteka nie jest nastawiona na zysk.
 4. Żywa Biblioteka nie realizuje celów:
  • Politycznych
  • Religijnych
  • Ideologicznych
  • Reklamowych/komercyjnych
  • Niezgodnych z prawem
 5. Organizację Żywej Biblioteki należy zgłosić/zarejestrować do/u koordynatora sieci Żywych Bibliotek w Polsce [Stowa- rzyszenie Diversja – organizator Żywej Biblioteki Wrocław].
 6. Organizator Żywej Biblioteki ma obowiązek zapewnić równy dostęp do wydarzenia w szczególności dla osób
  z niepełnosprawnością. Ponadto organizator dołoży wszel- kich starań, by zapewnić wsparcie tłumacza.
 7. Organizator ma zapewnić [fizyczne i psychiczne] bezpie- czeństwo osób uczestniczących w wydarzeniu.
 8. Żywa Biblioteka nie skupia się na wybranej grupie, a jest głosem całego społeczeństwa.
 9. Organizator reprezentujący konkretną grupę mniejszościo- wą jest zobowiązany zapewnić:
  • Równy udział innych mniejszości
  • Różnorodność tematów
 10. Każdy organizator jest zobowiązany zapewnić różnorod- ność tytułów Żywych Książek odzwierciedlającą aktualne problemy społeczne.
 11. Żywą Biblioteką nie są spotkania tematyczne z:
  • Ciekawym człowiekiem
  • Jedną grupą mniejszościową
 12. Organizator Żywej Biblioteki nie może wykluczyć pod wpły- wem nacisków zewnętrznych żadnej Żywej Książki.

Standardy dotyczące współpracy podczas organizacji Żywej Biblioteki:

1. Współpraca między partnerami a organizatorami Żywej Biblioteki opiera się na zasadzie dobrej woli i zaufania.

2. We współpracy z partnerami organizator Żywej Biblioteki zachowuje niezależność i realizuje cele Żywej Biblioteki.

3. Organizator Żywej Biblioteki nie może podejmować współ- pracy, ani Żywa Biblioteka nie może być finansowana przez organizacje, których cele są sprzeczne z celami i wartościa- mi Żywej Biblioteki.

4. Partnerzy nie mogą ingerować w przebieg i organizację Żywej Biblioteki.

5. Partnerzy nie są uprawnieni do reprezentowania organiza- torów Żywej Biblioteki.

6. Partnerzy nie mogą działać na szkodę Żywej Biblioteki i jej uczestników.

Standardy Żywej Biblioteki dotyczące Żywych Książek:

1. Żywą Książką może zostać osoba pełnoletnia, mająca świadomość swojej roli w projekcie.

2. Cele i wartości Żywej Książki nie mogą być sprzeczne z celami Żywej Biblioteki.

3. Żywa Książka powinna być otwarta wobec innych Żywych Książek i czytelników, powinna cechować się komunikatyw- nością i uczciwością.

4. Tytuł Żywej Książki nadawany jest przez organizatora Żywej Biblioteki w porozumieniu z daną Żywą Książką i powi- nien być związany ze stereotypem, który tej Żywej Książki dotyczy. Język określający Żywą Książkę musi być językiem wrażliwym i nie stygmatyzującym.

5. Żywą Książkę określa się tytułem, ewentualnie z imieniem, natomiast pełne dane osobowe Żywej Książki są znane tylko organizatorom.

6. Żywa Książka ma prawo do poczucia komfortu i bezpieczeń- stwa, które powinien zapewnić organizator Żywej Biblioteki. 7. Żywą Książką może być osoba reprezentująca grupy mniej-

szościowe lub narażona na wykluczenie, dyskryminację,

stereotypy i uprzedzenia.
8. Żywa Książka nie może do niczego namawiać, prowadzić

rekrutacji, ani narzucać swoich przekonań.
9. Żywa Książka prowadzi rozmowę w swoim imieniu jako

indywidualnej osoby, ale powinna mieć świadomość pro-

blemów grupy, którą reprezentuje.
10. O wyborze Żywej Książki decyduje organizator w oparciu

o idee i metodologię Żywej Biblioteki.
11. Żywe Książki nie pobierają wynagrodzenia za udział w projekcie.

Kodeks etyczny dla Żywych Książek, Wolontariuszy i zespołu